Pál levele a rómaiakhoz

Köszöntések

16 Ajánlom pedig nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkhreai gyülekezet szolgálója, 2 hogy fogadjátok őt az Úrban, szentekhez illően, és legyetek segítségére, ha valami dologban rátok szorul, mert ő is sokaknak volt segítségére, nekem magamnak is.

3 Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, munkatársaimat a Krisztus Jézusban! 4 Ők saját fejüket kockáztatták az életemért, akiknek nemcsak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is, 5 és köszöntsétek azt a gyülekezetet is, amely az ő házukban van. Köszöntsétek szeretett Epainetoszomat, aki az ázsiai tartomány első zsengéje Krisztusban. 6 Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. 7 Köszöntsétek Andronikoszt és Juniászt, rokonaimat és fogolytársaimat, akik nagyra becsültek az apostolok között, és akik még előttem lettek a Krisztuséi. 8 Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampliátuszomat. 9 Köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk a Krisztusban, és szeretett Sztakhüszomat. 10 Köszöntsétek a Krisztusban kipróbált Apellészt. Köszöntsétek Arisztobulosz háza népét. 11 Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcisszusz háza népéből azokat, akik az Úrban vannak. 12 Köszöntsétek Trüfainát és Trüfószát, akik sokat munkálkodnak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Persziszt, aki sokat munkálkodott az Úrban. 13 Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rufuszt és anyját, aki nekem is anyám. 14 Köszöntsétek Aszünk­ritoszt, Flegónt, Hermészt, Patrobászt, Hermászt és a velük levő testvéreket. 15 Köszöntsétek Filologoszt és Júliát, Néreuszt és nőtestvérét és Olümpászt és valamennyi szentet, akik velük vannak. 16 Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete.

Óvás a hamis tanítóktól

17 Kérlek pedig titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amelyet tanultatok. Tartózkodjatok tőlük! 18 Mert az ilyenek nem a mi Urunk Jézus Krisztusnak szolgálnak, hanem csak a hasuknak, és nyájas beszéddel meg hízelkedéssel megcsalják a jóhiszeműek szívét. 19 Mert a ti engedelmességetek híre mindenkihez eljutott. Örülök azért nektek, de azt akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban és ártatlanok a rosszban. 20 A békesség Istene pedig hamarosan összetöri a Sátánt a lábatok alatt. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen.

A munkatársak köszöntései

21 Köszönt titeket munkatársam, Timóteus, valamint rokonaim: Luciusz, Jázon és Szószipatrosz. 22 Köszöntelek titeket az Úrban én, Terciusz, aki ezt a levelet írtam. 23 Köszönt titeket Gájusz, aki nekem és az egész gyülekezetnek házigazdája. Köszönt titeket Erásztosz, a város intézője és Kvártusz testvér. 24 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal. Ámen.

Isten dicsőítése

25 Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése által, annak a titoknak kijelentése folytán, amely örök időktől fogva el volt hallgatva, 26 most pedig a prófétai írások által nyilvánvaló lett, és az örök Isten parancsolata szerint a hitben való engedelmesség végett minden népnek tudomására jutott, 27 annak az egyedül bölcs Istennek dicsőség mindörökké a Jézus Krisztus által. Ámen.