Pál levele a kolosséiakhoz

4 Ti, urak, adjátok meg szolgáitoknak, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van Uratok a mennyben.

Buzdítás, személyes üdvözletek, üzenetek

2 Az imádságban állhatatosak, éberek legyetek, hálaadással. 3 Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg nekünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly vagyok, 4 hogy tegyem világossá, amint szólnom kell. 5 Bölcsen viselkedjetek a kívül lévők irányában, a kedvező alkalmakat áron is megvegyétek. 6 Beszédetek mindenkor kellemes, sóval fűszerezett legyen, hogy tudjátok, kinek milyen választ adjatok.

7 Rólam mindent elmond nektek a szeretett testvér, Tükhikosz, a hű szolga és szolgatárs az Úrban, 8 akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek dolgainkat, és megvigasztalja szíveteket. 9 Vele van Onézimosz, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők mindent elmondanak az itteni dolgokról.

10 Köszönt titeket Arisztarkhosz, az én fogolytársam és Márk, Barnabás unokaöccse – aki felől már utasításokat kaptatok, ha pedig megérkezik hozzátok, fogadjátok szívesen –, 11 továbbá Jézus, akit Jusztusznak hívnak. A körülmetéltek közül csak ők a munkatársaim Isten országának a hirdetésében, akik vigasztalásomra voltak. 12 Köszönt titeket Epafrász, aki közületek való, Krisztus szolgája, aki imádságaiban tusakodik mindenkor értetek, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meg­győződéssel az Isten minden akaratában. 13 Mert bizonyságot teszek róla, hogy sokat fáradozik értetek és azokért, akik Laodiceában és Hierápoliszban vannak. 14 Köszönt titeket Lukács, a szeretett orvos és Démász. 15 Köszöntsétek a laodiceai testvéreket, valamint Nimfát és a házánál levő gyülekezetet. 16 Amikor felolvassák nálatok ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy a laodiceai gyülekezetben is felolvassák, és hogy a Laodiceából átvett levelet ti is felolvassátok. 17 És mondjátok meg Arkhipposznak: Gondod legyen rá, hogy betöltsd azt a szolgálatot, amelyet az Úrtól kaptál! 18 A köszöntést én, Pál írom a saját kezemmel. Emlékezzetek meg a bilincseimről! Kegyelem veletek!