Pál levele a kolosséiakhoz

1 Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus, a testvér 2 a Ko­los­séban levő szenteknek és hívő testvéreknek Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

Hálaadás és imádság

3 Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, valahányszor értetek imádkozunk, 4 mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és a bennetek levő, minden szent iránti szeretetről 5 a mennyben számotokra készen álló reménységért, amelyről már korábban hallottatok az evangélium igaz beszédében. 6 Ez eljutott hozzátok, amint az egész világra is, és gyümölcsöt terem, és növekedik úgy, amint nálatok is attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és igazán megismertétek az Isten kegyelmét, 7 ahogyan Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól tanultátok, aki Krisztus hű szolgája értetek, 8 s aki hírét hozta Lélekből fakadó szereteteteknek.

9 Ezért amely naptól fogva ezeket hallottuk, mi sem szűnünk meg értetek imádkozni, és kérni, hogy beteljesedjetek az ő akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben, 10 hogy járjatok az Úrhoz méltóan, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremve, és növekedjetek Isten megismerésében, 11 és hogy minden erővel megerősödjetek dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre, örömmel.

Krisztus Isten képmása, az egyház feje

12 Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, 13 aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett Fiának országába. 14 Benne van a mi váltságunk, bűneink bocsánata, 15 aki képe a láthatatlan Istennek, és ő az egész teremtés elsőszülötte. 16 Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és őrá nézve teremtetett. 17 Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. 18 Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben övé legyen az elsőség. 19 Mert tetszett az Atyának, hogy benne lakozzék az egész teljesség, 20 és hogy általa békéltessen meg mindent magával úgy a földön, mint a mennyben, békességet szerezve keresztjének vére által. 21 Titeket is, akik egykor idegenek és ellenséges érzületűek voltatok a gonosz cselekedetek miatt, 22 most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állítson majd színe elé. 23 Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és rendíthetetlenül, és nem tántorodtok el az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem.

Pál áldozatos munkája

24 Most örülök az értetek viselt szenvedéseimnek, és betöltöm, ami hiányzik a Krisztus szenvedéseiből az én testemben az ő testéért, amely az egyház. 25 Ennek lettem szolgájává Isten megbízásából, amelyet rátok nézve adott nekem, hogy betöltsem az Isten igéjét, 26 mégpedig azt a titkot, amely el volt rejtve örök időktől fogva és nemzedékek óta, most pedig kijelentette az ő szentjeinek, 27 akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen nagy a pogányok között e titok dicsőségének a gazdagsága, hogy bennetek van Krisztus, a dicsőség reménysége. 28 Őt hirdetjük, intve minden embert és tanítva minden embert teljes bölcsességgel, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztus Jézusban. 29 Ezért fáradozom én is, tusakodva az ő ereje szerint, amely hatalmasan munkálkodik bennem.