Pál levele a kolosséiakhoz

Erősödjetek meg a hitben

2 Mert szeretném, ha tudnátok, hogy milyen nagy küzdelmem van értetek és azokért, akik Laodiceában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint testben, 2 hogy szívük felbátorodjék, és szeretetben összeforrjon, hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak a megismerésére. 3 Benne van elrejtve a bölcsesség és ismeret minden kincse. 4 Ezt pedig azért mondom, nehogy valaki titeket rászedjen hitető beszéddel. 5 Mert ha testben ugyan távol vagyok is tőletek, de lélekben veletek vagyok, és örömmel látom a szép rendet köztetek és Krisztusba vetett hitetek rendíthetetlenségét. 6 Azért amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is őbenne, 7 meggyökerezve és benne felépülve, megerősödve a hitben, bővölködve a hálaadásban, ahogyan arra tanítottak titeket.

Krisztussal együtt meghaltatok
és feltámadtatok

8 Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen titeket valaki bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely emberi hagyományokon és a világ elemi tanításain alapul, és nem Krisztus szerinti. 9 Mert benne lakozik az istenség egész teljessége testileg, 10 és ti benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. 11 Benne vagytok körülmetélve is, kéz nélküli körülmetéléssel, levetve a bűn testét Krisztus körülmetélésében. 12 Vele együtt vagytok eltemetve a keresztségben, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. 13 És titeket, akik halottak voltatok a bűnökben és testetek körülmetéletlenségében, vele együtt megelevenített, és megbocsátotta minden bűnünket. 14 Eltörölte az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adóslevelet, félretette az útból, és odaszegezte a keresztfára. 15 Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket, diadalmaskodva rajtuk a kereszten.

Ne emberi rendeléshez ragaszkodjatok, hanem Krisztushoz, a Főhöz

16 Senki titeket el ne ítéljen evésért, ivásért vagy ünnep vagy újhold vagy szombat miatt, 17 amelyek csak árnyékai az eljövendőknek, de a valóság Krisztusé. 18 Senki tőletek a győzelmi pálmát el ne vegye, aki alázatoskodásban és az angyalok tiszteletében tetszeleg, látomásaival eltelve, és test szerinti gondolkozással ok nélkül felfuvalkodik, 19 és nem ragaszkodik a Főhöz, akiből az egész test kapcsok és kötelékek által támogatva és összetartva növekedik Isten szerint való növekedéssel.

20 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat rendelkezéseikkel, mintha a világban élnétek – 21 ne fogd meg, meg se kóstold, még csak meg se érintsd –, 22 amelyek mind arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek; az emberek parancsolatai és tanításai szerint, 23 amelyek ugyan bölcsességnek látszanak a maga választotta vallásoskodásban, az alázatoskodásban és a test sanyargatásában, de nincs bennük semmi becses, csak a test kielégítésére vannak.