Pál levele a galatákhoz

Szabadság Krisztusban

5 Ezért álljatok meg abban a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított minket, és ne engedjétek magatokat újból a szolgaság igájába fogni! 2 Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. 3 Ismét bizonyságot teszek azért mindenkinek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. 4 Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, és kiestetek a kegyelemből. 5 Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. 6 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.

7 Jól futottatok, ki akadályoz meg titeket abban, hogy engedelmeskedjetek az igaz­ságnak? 8 Ez a hitegetés nem attól van, aki titeket hív. 9 Egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti. 10 Bízom bennetek az Úrban, hogy ti sem vélekedtek másképpen, de aki megzavart titeket, elveszi a büntetését, bárki legyen is az. 11 Testvéreim, ha én még mindig a körülmetélést hirdetem, miért üldöznek mégis? Hiszen akkor eltöröltetett a kereszt botránya. 12 Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik titeket lázítanak!

13 Mert ti, testvéreim, szabadságra hívattatok; csakhogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. 14 Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 15 Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne emésszétek!

A test cselekedetei és a Lélek gyümölcse

16 Azért azt mondom: Lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez! 17 Mert a test a Lélek ellen törekszik, a Lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. 18 Ha azonban a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. 19 A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, 20 bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, 21 irigység, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. 22 De a Lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség, 23 szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. 24 Akik pedig Krisztuséi, a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették. 25 Ha a Lélek által élünk, a Lélek szerint is járjunk. 26 Ne legyünk hiú dicsőségre vágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.