Pál levele a galatákhoz

1 Pál apostol, nem emberektől, nem is ember által, hanem Jézus Krisztus és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból, 2 és a velem levő testvérek mindnyájan, Galácia gyülekezeteinek. 3 Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, 4 aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból az Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, 5 akinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.

Nincs más evangélium

6 Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, 7 hol­ott nincs más, de némelyek megzavarnak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. 8 De még ha mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit hirdettünk, átkozott legyen. 9 Ahogy előbb mondtuk, most ismét mondom: Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azonkívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen.

Pált Isten kiválasztotta az evangélium hirdetésére

10 Mert most embereknek engedek vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Mert ha még embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. 11 Tudjátok meg, testvéreim, hogy az általam hirdetett evangélium nem emberektől való, 12 mert én sem emberektől kaptam, nem is tanítottak arra, hanem Jézus Krisztus kijelentése által. 13 Mert hallottátok, hogyan forgolódtam egykor a zsidóságban, hogy fölöttébb üldöztem és pusztítottam az Isten egyházát, 14 és felülmúltam a zsidóságban sok nemzetembeli kortársamat, szerfelett rajongva atyáim hagyományaiért. 15 De amikor tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, 16 hogy kijelentse Fiát bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. 17 Jeruzsálembe sem mentem fel apostol elődeimhez, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba.

18 Majd három esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam tizenöt napig. 19 Az apostolok közül pedig mást nem láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. 20 Amiket pedig nektek írok, íme, Isten színe előtt mondom, hogy nem hazudok. 21 Azután Szíria és Cilicia tartományaiba mentem. 22 Júdea keresztyén gyülekezetei előtt pedig személyesen ismeretlen voltam, 23 csak azt hallották, hogy aki minket egykor üldözött, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított. 24 És dicsőítették értem Istent.