Pál első levele a korinthusiakhoz

Adakozás a jeruzsálemi gyülekezet számára

16 Ami a szentek számára való gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, amint azt Galácia gyülekezeteinek rendeltem. 2 A hét első napján mindegyikőtök tegye félre magánál, amit jószántából összegyűjtött, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek. 3 Amikor pedig megérkezem, akiket alkalmasnak találtok, ajánlólevéllel elküldöm, hogy ajándékotokat elvigyék Jeruzsálembe. 4 Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek.

Pál készül Korinthusba. Ajánlja Timóteust

5 Hozzátok pedig akkor megyek, ha átkeltem Macedónián, mert Macedónián át vezet az utam. 6 De nálatok esetleg ott is maradok, vagy ott is telelek, hogy ti indítsatok útra, ahova megyek. 7 Mert nemcsak éppen átutazóban akarlak látni benneteket, hanem remélem, hogy egy ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi. 8 Efezusban pedig pünkösdig maradok, 9 mert nagy és ígéretes munkára nyílt kapu előttem, de az ellenség is sok.

10 Ha pedig megérkezik Timóteus, legyen rá gondotok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, mint én. 11 Tehát senki se nézze le, hanem indítsátok útnak békességgel, hogy hozzám jöjjön, mert várom a testvérekkel együtt. 12 Ami pedig Apollós testvért illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok a testvérekkel együtt, ő azonban semmiképpen sem akart most elmenni, de majd elmegy, mihelyt alkalom adódik.

Intések és köszöntések

13 Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! 14 Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!

15 Kérlek pedig titeket, testvéreim, hiszen tudjátok, hogy Sztefanász háza népe Akhája zsengéje, és a szentek szolgálatára szánták magukat, 16 hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek és mindenkinek, aki velük szolgál és fáradozik. 17 Örülök Sztefanász, Fortunátusz és Akhaikosz megérkezésének, mert hiányotokat ők pótolják. 18 Mert felüdítették lelkemet és a tiéteket is. Becsüljétek meg az ilyeneket!

19 Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei, sokszor köszönt titeket az Úrban Akvila és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt. 20 Köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. 21 A köszöntést én, Pál, a saját kezemmel írom. 22 Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott! Maranatha. 23 Az Úr Jézus Krisztus kegyelme veletek! 24 Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen.