A zsidókhoz írt levél

Jézus a Melkisédek rendje szerinti főpap

7 Mert ez a Melkisédek, Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozva őt megáldotta. 2 Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből, aki – ha a nevét magyarázzuk – először is az igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz a békesség királya, 3 apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten Fiához, pap marad örökké.

4 Nézzétek, milyen nagy az, akinek Ábrahám, a pátriárka zsákmányából tizedet is adott! 5 Azoknak, akik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsuk van arra, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz a saját atyjafiaiktól, jóllehet ők is Ábrahám ágyékából származtak. 6 Az pedig, aki nem az ő nemzetségükből származott, tizedet vett Ábrahámtól, és megáldotta az ígéretek birtokosát. 7 Márpedig minden vitán felül áll, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. 8 Itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről azt valljuk, hogy él. 9 És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedszedő Lévi is tizedet adott, 10 mert még az atyja ágyékában volt, amikor Melkisédek találkozott vele.

11 Ha tehát a lévita papság által volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség volna arra, hogy más pap támadjon, Melkisédek rendje szerint, ne pedig Áron rendje szerint? 12 Mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is. 13 Mert akiről ezeket mondjuk, az más nemzetséghez tartozott, amelyből senki sem szolgált az oltár körül. 14 Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadt, amely törzsre nézve Mózes nem beszél a papságról. 15 És ez még inkább nyilvánvaló lesz, ha Melkisédekhez hasonlóan más pap támad, 16 aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem a romolhatatlan élet ereje által. 17 Erről így tesz bizonyságot: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. 18 A korábbi parancsolatot félreteszik, mivel erőtlen és haszontalan, 19 mert a törvény semmit sem tett tökéletessé, de egy jobb reménységhez vezet, amely által közeledhetünk Istenhez. 20 Azok eskü nélkül lettek papokká, ő viszont nem eskü nélkül, 21 hanem esküvéssel, azáltal, aki azt mondta neki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te örökké pap vagy. 22 Ezért Jézus jobb szövetségnek lett kezesévé. 23 És amíg azok többen lettek papokká, mert a halál miatt nem maradhattak meg, 24 addig neki, mivel örökké megmarad, változatlan a papsága. 25 Ennélfogva mindenkor üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy közbenjárjon értük. 26 Mert ilyen főpap illett hozzánk: szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített és aki az egeknél magasságosabb lett, 27 akinek nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a nép bűnéért, mert ezt egyszer megcselekedte, amikor önmagát feláldozta. 28 Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, a törvény utáni eskü beszéde pedig az örökké tökéletes Fiút.