Zofóniás könyve

A karmesternek: húros hangszerre.

A bálványimádók feddése

1 Ez az Úr szava, amelyet Zofóniásnak, Kúsi fiának mondott, aki Gedaljá fia, aki Amarjá fia, aki Hizkijjá fia volt, Jósiásnak, Ámón fiának, Júda királyának az idejében.

2 Elveszítek, mindent elveszítek

e föld színéről – ezt mondja az Úr.

3 Elveszítek embert és állatot.

Elveszítem az ég madarait, a tenger halait

és a botránkoztatás eszközeit

a gonoszokkal együtt.*

Az embert is kiirtom a föld színéről

– ezt mondja az Úr.

4 Kinyújtom kezemet Júda ellen

és Jeruzsálem minden lakója ellen,

és kiirtom e helyről a Baal maradékát,

a bálványpapok nevét a papokkal együtt,

5 azokat, akik az ég serege előtt

hajlonganak a háztetőkön,

és azokat is, akik leborulnak,

s az Úrra esküsznek,

de esküsznek a Molokjukra is.

6 Kiirtom azokat is,

akik elfordultak az Úr követésétől,

és nem keresik az Urat,

és nem tudakozódnak felőle.

7 Hallgass az Úr, az én Istenem arca előtt,

mert közel van az Úr napja,

amikor áldozatot készíttet az Úr,

és megszenteli meghívottait.

8 Az Úr áldozatának napján

megbüntetem a fejedelmeket és a királyok fiait

és mindazokat, akik idegen öltözetbe öltöznek.

9 Azon a napon megbüntetem mindazokat,

akik átugrálnak a küszöbön,

s akik erőszakkal és csalárdsággal

töltik meg uruk palotáját.

10 Azon a napon – ezt mondja az Úr –

kiáltás hangzik a Hal-kapu felől,

jajgatás az Újvárosból

és nagy pusztulás robaja a halmok felől.

11 Jajgassatok, ti, akik a völgyben laktok,

mert elpusztul az egész kereskedő nép,

kiirtják mindazokat, aki ezüstöt mérnek!

12 Abban az időben lámpással

kutatom át Jeruzsálemet,

és megbüntetem azokat,

akik olyanok, mint a bor sepreje,

s akik azt mondják szívükben:

Nem cselekszik az Úr sem jót, sem rosszat.

13 Gazdagságuk prédává lesz,

házaik pedig pusztává.

Ha házakat építenek is, nem laknak bennük,

s ha szőlőt ültetnek is, nem isszák annak borát.

14 Közel van az Úr nagy napja,

közel van, és igen hamar itt lesz.

Keserves hang szól az Úr napján,

kiáltozik akkor a hős is.

15 Harag napja az a nap,

szorongattatás és nyomorúság napja,

pusztítás és pusztulás napja,

sötétség és homály napja,

felhő és ború napja.

16 Kürt és riadó napja

a megerősített városok ellen

és a büszke tornyok ellen!

17 Ínséget hozott az emberekre,

és úgy járnak, mint a vakok,

mert vétkeztek az Úr ellen.

Kiömlik a vérük, mint a por,

és belső részük olyan lesz, mint a szemét.

18 Sem ezüstjük, sem aranyuk

nem szabadíthatja meg őket

az Úr haragjának napján,

amikor az ő féltő szeretetének tüze

megemészti az egész földet.

Mert végez, bizony hamarjában végez

a föld minden lakójával.