Pál levele Tituszhoz

Intelem az idősek, ifjak és szolgák számára

2 Te pedig azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, 2 hogy az idős emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, állhatatosságban egészségesek. 3 Hasonlóképpen az idős asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, nem rabjai a sok bornak, hanem jóra oktatók. 4 Neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy szeressék férjüket és gyermekeiket, 5 legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszédét miattuk ne káromolják. 6 Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek mértékletesek. 7 Mindenben te magadat állítsd mintaképül a jó cselekedetekben, a romlatlan tanításban, a méltóságban, 8 az egészséges, feddhetetlen beszédben, hogy az ellenfél megszégyenüljön, és ne tudjon semmi rosszat mondani rólunk. 9 A szolgák engedelmeskedjenek mindenben uraiknak, kedvüket keressék, ne ellenkezzenek, 10 ne lopjanak, hanem teljesen igaz hűséget tanúsítsanak, hogy a mi megtartó Istenünk tanítását mindenben ékesítsék.

11 Mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, 12 s ez arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazságosan és istenfélően éljünk a jelenvaló világon, 13 várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését, 14 aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa saját népét, hogy jó cselekedetekre igyekezzen. 15 Ezeket szóld, ints és feddj teljes méltósággal. Senki téged meg ne vessen!