Királyok második könyve

Jójákim és Jójákin. Nebukadneccar megszállja Jeruzsálemet. A babiloni fogság kezdete. Cidkijjá uralkodása

24 Az ő idejében vonult föl Nebukad­neccar, Babilónia királya, és szol­gája lett Jójákim három esztendeig. De azután elfordult és elpártolt tőle. 2 Az Úr pedig ráküldte a káldeusok seregeit és az arámok seregeit, továbbá a móábiak seregeit és az Ammón fiainak seregeit, hogy elpusztítsák, az Úr beszéde szerint, amelyet szólott szolgái, a próféták által. 3 Bizony az Úr beszéde szerint történt ez Júdával, hogy elvesse őt arca elől Manassé bűneiért, mindazért, amit cselekedett. 4 És az ártatlan vérért is, amelyet kiontott úgy, hogy betöltötte Jeruzsálemet ártatlan vérrel. Ezért nem akart az Úr megbocsátani neki. 5 Jójákim többi dolga pedig és minden cselekedete vajon nincs-e megírva Júda királyainak krónikáskönyvében? 6 És elaludt Jójákim, és atyáihoz tért, és fia, Jójákin lett a király. 7 Egyiptom királya többé nem jött ki országából, mert Babilónia királya mindent elvett, ami csak az egyiptomi királyé volt, Egyiptom patakjától az Eufrátesz folyamig.

8 Tizennyolc esztendős volt Jójákin, amikor királlyá lett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Nehustá volt, a jeruzsálemi Elnátán leánya. 9 Az Úr szemében gonoszul cselekedett, pontosan úgy, ahogyan apja is cselekedett. 10 Ebben az időben jöttek föl Nebukadneccarnak, Babilónia királyának szolgái Jeruzsálem ellen, és megszállták a várost. 11 Maga Nebukadneccar, Babilónia királya is fölvonult a város ellen, amelyet már ostromoltak szolgái. 12 Akkor Jójákin, Júda királya kiment Babilónia királyához az anyjával, szolgáival, parancsnokaival és udvari szolgáival együtt, de fogságra vetette őt Babilónia királya uralkodásának nyolcadik esztendejében. 13 És elvitte onnan az Úr házának minden kincsét és a királyi palota kincseit, és összeszedetett minden aranyedényt, amelyet Salamon, Izráel királya csináltatott az Úr templomába, amint az Úr megmondotta neki. 14 Fogságba vitte a jeruzsálemieket, minden parancsnokot és a hadsereg minden vitézét, tízezer foglyot, az összes mesterembert és a várépítőket is, úgyhogy a föld szegény népén kívül senki sem maradt ott. 15 Jójákint is elhurcolta Babilóniába. A király anyját, a király feleségeit és udvari szolgáit és az ország erős vitézeit is fogságba hurcolta Jeruzsálemből Babilóniába. 16 Az összes előkelő férfit, mind a hétezret, a mesterembereket és a lakatosokat, mind az ezret és az összes erős, harcra termett férfit fogságba vitte Babilóniába Babilónia királya. 17 Azután Babilónia királya Mattanját, Jójákin nagybátyját tette meg helyette királlyá, és Cidkijjára változtatta a nevét.

18 Huszonegy esztendős volt Cidkijjá, amikor uralkodni kezdett, és tizenegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Hamútal volt, a libnai Jirmejáhú leánya. 19 Az Úr szemében gonoszul cselekedett, pontosan úgy, ahogy Jójákim. 20 Az Úr haragja miatt történt ez így Jeruzsálemmel és Júdával, amíg csak el nem vetette őket arca elől. Cidkijjá azonban elpártolt Babilónia királyától.