Királyok második könyve

Ezékiás betegsége és gyógyulása. Ezékiás megmutatja kincseit a babiloni követeknek

20 Abban az időben halálosan megbetegedett Ezékiás. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és azt mondta neki: Azt mondja az Úr: Rendelkezz a házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben! 2 Akkor arccal a falhoz fordult, és így könyörgött az Úrnak: 3 Ó, Uram, emlékezzél meg róla, hogy hűséggel és feddhetetlen szívvel jártam előtted, és azt cselekedtem, ami jó volt a szemedben. És nagyon sírt Ezékiás. 4 Ézsaiás pedig még alig ért a város közepére, amikor az Úr beszéde így szólt hozzá: 5 Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének: „Azt mondja az Úr, Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam könny­hul­latásodat. Íme, meggyógyítalak: harmadnapra fölmész az Úr házába. 6 Életedet tizenöt évvel meghosszabbítom, és megszabadítlak téged és e várost Asszíria királyának kezéből. Megoltalmazom e várost énértem és Dávidért, az én szolgámért.” 7 Majd Ézsaiás így folytatta: Hozzatok ide egy köteg száraz fügét! És hoztak. Ezt a kelésre kötötték, és akkor meggyógyult.

8 Ezékiás azt kérdezte Ézsaiástól: Mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr, és hogy harmadnapra fölmehetek az Úr házába? 9 Ézsaiás így felelt: Ez legyen neked a jel az Úrtól, hogy ő megcselekszi ezt a dolgot, amelyről szólt neked: előremenjen-e az árnyék tíz fokkal,* vagy visszatérjen tíz fokkal? 10 Ezékiás így felelt: Könnyű az árnyéknak tíz fokkal megnyúlnia; ne úgy legyen, hanem menjen vissza az árnyék tíz fokkal! 11 Ekkor Ézsaiás próféta könyörgött az Úrhoz, és ő visszatérítette tíz fokkal az árnyékot Áház napóráján azokon a fokokon, amelyeken már túlhaladt.*

12 Ebben az időben Meródak-Baladán, Baladánnak, a babilóniai királynak fia levelet és ajándékokat küldött Ezékiásnak, mert meghallotta, hogy beteg volt. 13 Ezékiás meghallgatta őket, és megmutatta nekik egész kincsestárát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszeres balzsamot, a drága kenetet, fegyvertárát és mindent, ami csak található volt a kincstáraiban, nem volt semmi a házában és az egész birodalmában, amit meg ne mutatott volna Ezékiás. 14 Ekkor Ézsaiás próféta elment Ezékiás királyhoz, és megkérdezte tőle: Mit mondtak ezek a férfiak, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt: Messze földről, Babilóniából jöttek. 15 Ő megkérdezte: Mit láttak a házadban? Ezékiás így felelt: Mindent láttak, ami csak házamban van, és semmi nincs kincstáramban, amit meg ne mutattam volna nekik. 16 Akkor azt mondta Ézsaiás Ezékiásnak: Halld meg az Úr beszédét: 17 Íme, eljön az idő, amikor mindazt, ami házadban van, és amit mindmáig gyűjtöttek atyáid, elviszik Babilóniába, és semmi sem marad meg. Ezt mondja az Úr. 18 Utódaid közül is, születendő fiaid közül is elhurcolnak némelyeket, és udvari szolgák lesznek a babilóniai király udvarában. 19 Ezékiás pedig azt mondta Ézsaiásnak: Jó az Úr beszéde, amelyet elmondtál. És hozzátette: Nem csupa jóság-e, ha békesség és hűség lesz az én napjaimban, amíg élek?

20 Ezékiás többi dolga pedig és minden bátor tette és hogy miként készíttette a tavat és a vízvezetéket, amelyekkel a vizet a városba vezette, vajon nincsen-e megírva Júda királyainak krónikáskönyvében? 21 És elaludt Ezékiás, és atyáihoz tért, és utána fia, Manassé lett a király.