Ezsdrás könyve

Újra hozzáfognak a templom építéséhez

5 Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia pedig prófétáltak a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak, és Izráel Istenének nevében szóltak hozzájuk, aki fölöttük van. 2 Akkor nekilátott Zerubbábel, Sealtiél fia és Jésúa, Jócádák fia, és elkezdték Isten házának az építését, amely Jeruzsálemben van. Velük voltak Isten prófétái is, és támogatták őket.

3 Abban az időben elmentek hozzájuk Tattenaj, a folyamon túli helytartó és Setar-Bóznaj meg a társai, és azt mondták nekik: Ki adott nektek engedélyt arra, hogy fölépítsétek e házat, és ácsoljátok a gerendázatát? 4 Ekkor megkérdezték, hogy kik azok a férfiak név szerint, akik ezt az épületet építik. 5 De a zsidók vénein rajta volt Istenük szeme, így nem akadályozták meg őket az építésben, míg az ügy Dárius elé nem jutott, és amíg levélben nem válaszoltak rá.

6 Ez a levél másolata, amelyet Tatte­naj, a folyamon túli helytartó, Setar-Bóznaj és társai, a hivatalnokok, a folyamon túl lakó tisztviselők küldtek Dárius királyhoz. 7 Tudósítást küldtek ugyanis hozzá, amely így szólt:

„Dárius királynak teljes békesség! 8 Tudtára adjuk a királynak, hogy elmentünk Júda tartományába, a nagy Isten házához, amelyet nagy kövekből építenek, és gerendákkal fedik a falait. Szorgalmasan folyik, és eredményes lesz kezük munkája. 9 Ekkor megkérdeztük véneiket, és így szóltunk hozzájuk: Ki adott nektek engedélyt e ház építésére, hogy a gerendázatát helyreállítsátok? 10 Sőt még a nevüket is megkérdeztük tőlük, hogy tudassuk veled, és így megírhassuk neked vezetőik neveit. 11 Azok ezt felelték nekünk: Mi a menny és a föld Istenének szolgái vagyunk, és újjáépítjük ezt a templomot, amely ezelőtt sok éven keresztül állt, és Izráelnek egy nagy királya kezdte építeni és fejezte be azt. 12 De miután atyáink haragra ingerelték a menny Istenét, ő a babilóniai káldeus királynak, Nebukadneccarnak a kezébe adta őket, aki lerombolta ezt a templomot, a népet pedig fogságba vitte Babilóniába. 13 Azonban Círusnak, Babilónia királyának első esztendejében rendeletet adott ki Círus király, hogy építsék föl Istennek ezt a templomát. 14 Sőt az Isten házához tartozó arany- és ezüstedényeket is, amelyeket Nebukadneccar elhozott a jeruzsálemi templomból, és bevitte azokat a babiloni templomba, Círus király kihozatta a babiloni templomból, és egy Sésbaccar nevű embernek adta át, akit helytartóul rendelt oda. 15 Ezt mondta neki: Vedd ezeket az edényeket, menj, és helyezd el a jeruzsálemi templomban, és építsétek föl Isten házát a régi helyén. 16 Ekkor ez a Sésbaccar eljött, letette Isten házának alapkövét, amely Jeruzsálemben van, és attól fogva mindeddig épül, de még nem készült el. 17 Most azért, ha tetszik a királynak, nézessen utána a király a kincstárban, ott Babilóniában, hogy valóban adott-e Círus király engedélyt Isten házának a fölépítésére, amely Jeruzsálemben van, és a király küldje meg nekünk döntését erre nézve.”