Eszter könyve

Mordokaj Eszter segítségét kéri

4 Amikor Mordokaj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta ruháit, zsákba és hamuba öltözött, kiment a város közepére, és nagy keservesen jajveszékelt. 2 A király kapujáig ment, mert zsákruhában nem volt szabad bemenni a király kapuján. 3 Minden egyes tartományban, ahová csak eljutott a király parancsa és törvénye, nagy gyászuk volt a zsidóknak: böjt, siralom és jajgatás. Sokan zsákruhában és hamuban feküdtek.

4 Ekkor bementek Eszterhez a szolgálóleányai és az udvarmesterei, és megmondták ezt neki. A királyné nagyon megszomorodott, és ruhákat küldött, hogy öltöztessék föl Mordokajt, és vegyék le róla a zsákruhát; de ő nem fogadta el. 5 Akkor előhívatta Eszter Hatákot, aki a király udvarmesterei közül az ő szolgálatára volt rendelve, és kiküldte őt Mordokajhoz, hogy megtudja, mi történt, és miért teszi ezt. 6 Erre Haták kiment Mordokajhoz a város utcájára, a király kapuja elé. 7 Mordokaj pedig elmondta neki mindazt, ami érte, és szólt az ezüst összegéről is, amelyet Hámán ígért, hogy a király kincséhez teszi a zsidók elpusztításáért. 8 Átadta neki a rendelet írott szövegét is, amelyet Súsánban adtak ki arról, hogy eltöröljék őket, hogy mutassa meg Eszternek, és magyarázza meg és hagyja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, könyörögjön hozzá, és esedezzen előtte népéért. 9 Haták tehát elment, és elmondta Eszternek Mordokaj szavait. 10 Eszter ezt válaszolta Hatáknak, meghagyva neki, hogy tudassa Mordokajjal: 11 A király minden szolgája és a király tartományainak népe tudja, hogy minden férfi és asszony, aki hívatlanul megy be a királyhoz a belső udvarba, az mind halállal lakol, kivéve ha a király kinyújtja feléje aranypálcáját: akkor életben marad. Engem pedig már harminc napja nem hívtak, hogy bemenjek a királyhoz. 12 Megmondták Mordokajnak Eszter szavait. 13 Mordokaj azonban ezt üzente vissza Eszternek: Ne gondold magadban, hogy te a király palotájában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. 14 Mert ha te most hallgatsz, más módon lesz enyhülésük és szabadulásuk a zsidóknak, te viszont elveszel, és atyád háza is elveszik. És ki tudja, talán éppen e mostani idő miatt jutottál királyságra! 15 Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak: 16 Menj el, és gyűjts össze minden zsidót, aki Súsánban található. Böjtöljetek értem, ne egyetek és ne igyatok három napig sem éjjel, sem nappal. Én és szolgálóleányaim is így böjtölünk, és így megyek be a királyhoz, a törvény ellenére is. És ha el­veszek, hát elveszek. 17 Mordokaj elment, és úgy cselekedett mindent, ahogy Eszter parancsolta.