Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

Imádkozzatok az ige terjedéséért!

3 Végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy az Úr beszéde terjedjen, és dicsőítsék, úgy, mint nálatok is, 2 és hogy megmeneküljünk az alkalmatlan és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit! 3 De hű az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. 4 Bízunk is az Úrban, hogy amiket rendeltünk, azokat megteszitek és meg is fogjátok tenni. 5 Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten iránti szeretetre és a Krisztus iránti állhatatosságra.

A rendetlenek figyelmeztetése

6 A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig meghagyjuk nektek, testvéreim, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki rendetlenül él, nem pedig a tőlünk kapott utasítás szerint. 7 Magatok is tudjátok, hogyan kell minket követni, mert nem éltünk rendetlenül közöttetek, 8 ingyen kenyeret sem ettünk senkinél, hanem fáradsággal és vesződséggel éjjel-nappal dolgoztunk, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. 9 Nem azért, mintha nem volna hozzá jogunk, hanem hogy önmagunkat követendő példaként állítsuk elétek. 10 Mert amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. 11 Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közöttetek, akik semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságokkal foglalkoznak. 12 Az ilyeneknek azonban elrendeljük, és intjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendesen munkálkodva a maguk kenyerét egyék. 13 Ti pedig, testvéreim, meg ne restüljetek a jó cselekvésében. 14 Ha pedig valaki nem hallgat arra a szóra, amelyet levélben vettetek, azt jegyezzétek meg, és ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. 15 De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvért.

16 Maga a békesség Ura adjon nektek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal! 17 A köszöntést én, Pál a saját kezemmel írom; ez az ismertetőjegye minden levelemnek. Így írok. 18 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal!