Jóel próféta könyve

Isten ítéletet tart népe ellenségei fölött

3 Mert íme, azokban a napokban és abban az időben, amikor visszahozom Júda és Jeruzsálem foglyait, 2 összegyűjtök minden népet, elvezetem őket Jósáfát völgyébe, ahol perbe szállok velük az én népemért és birtokomért, Izráelért, amiért szétszórták a népek közé, és megosztoztak országomon. 3 Népemre sorsot vetettek: a fiút parázna nőért adták oda, a leányt pedig borért adták el, hogy ihassanak.

4 Hát nektek mi közötök hozzám, Tírusz, Szidón és Filisztea környéke? Vajon vissza akartok nekem fizetni valamit? Ha meg akarnátok is fizetni, nagy hirtelen visszafordítom azt saját fejetekre! 5 Hiszen elraboltátok ezüstömet és aranyamat, és legszebb kincseimet templomaitokba vittétek. 6 Júda fiait és Jeruzsálem fiait pedig eladtátok a görögöknek, hogy messzire kerüljenek a határaiktól. 7 Íme, én elindítom őket arról a helyről, ahova eladtátok őket, és visszafordítom saját fejetekre, amit tettetek. 8 Fiaitokat és leányaitokat Júda fiainak kezébe adom, ők pedig eladják őket a sábaiaknak, a messze lakó népnek, mert így határozott az Úr.

9 Hirdessétek ki ezt a népek között:

Készüljetek föl a harcra,

buzdítsátok a vitézeket!

Jöjjön el, vonuljon föl

minden hadakozó férfi!

10 Kovácsoljatok ekevasaitokból kardot,

metszőkéseitekből pedig dárdát!

Mondja még a gyönge is: Vitéz vagyok!

11 Siessetek, jöjjetek ide, ti népek,

gyűljetek össze mindenfelől!

Vezesd, Uram, hőseidet!*

12 Keljenek föl és jöjjenek el a népek

Jósáfát völgyébe, mert ott ülök törvényt,

hogy megítéljek minden szomszéd népet.

13 Eresszétek neki a sarlót,

mert megérett az aratnivaló!

Gyertek, tapossatok,

mert tele van a kád, túlárad a sajtó,

mert megsokasodott gonoszságuk!

14 Tömegek, tömegek

az ítélet völgyében!

Mert közel van az Úr napja

az ítélet völgyében!

15 A nap és a hold elsötétedik,

a csillagok elvesztik fényüket.

16 Fölharsan az Úr hangja a Sionról,

mennydörög Jeruzsálemből,

és megrendülnek az egek és a föld.

De az Úr lesz népének oltalma

és Izráel fiainak erőssége!

17 Akkor megtudjátok,

hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek,

aki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen.

Akkor szent lesz Jeruzsálem,

és idegenek többé nem vonulnak át rajta.

18 Azon a napon majd

must csordogál a hegyekről,

és tej folyik a halmokról.

Júda minden patakmedrében

bőven folyik a víz.

Forrás fakad az Úr házából,

és megöntözi a Sittím völgyét.

19 Egyiptom pusztasággá lesz,

Edóm pedig kietlen sivataggá

a Júda fiain való erőszakosságáért,

mert ártatlan vért ontottak földjükön.

20 De Júdát örökké lakni fogják,

Jeruzsálemet is nemzedékről nemzedékre.

21 Megfizetek a vérontásért,

amelyért még nem fizettem meg.*

Sion lesz az Úr lakóhelye!