Jeremiás siralmai

Gyász és kesergés Sion leányainak
pusztulása miatt

2 Jaj, de sűrű felhőt borított

az Úr haragjában Sion leányára!*

Az égből a földre vetette Izráel ékességét,

és nem emlékezett meg lába zsámolyáról

haragja napján.

2 Elnyelte az Úr,

nem kímélte Jákób összes hajlékát,

ledöntötte haragjában

Júda leányának erődítményeit.

Földre terítette, megszégyenítette

az országot és fejedelmeit.

3 Fölgerjedt haragjában

letörte Izráel minden szarvát.

Visszavonta jobbját az ellenség előtt,

mint lángoló tűz égette Jákóbot,

emésztette körös-körül.

4 Kifeszítette íját, mint az ellenség,

kinyújtotta jobbját, mint egy támadó,

és megölt vele mindent,

ami a szemnek kívánatos.

Sion leányának sátrára

tűzként zúdította izzó haragját.

5 Olyan volt az Úr, mint az ellenség.

Elnyelte Izráelt, elnyelte minden palotáját,

lerombolta erődítményeit,

és megsokasította Júda leányának búját-baját.

6 Földúlta sátrát, mint egy kertet,

lerombolta gyülekezési helyét.

Elfeledtette az Úr Sionnal

ünnepeit és a szombatot,

és haragja hevében megutált

királyt és papot.

7 Megvetette oltárát az Úr,

megutálta szentélyét.

Ellenség kezébe adta palotáinak kőfalait,

zajongtak az Úr házában, mint ünnepnapon.

8 Az Úr elhatározta,

hogy lerontja Sion leányának kőfalát;

mérőzsinórt feszített ki,

nem vonta vissza kezét a pusztítástól,

és gyászol a bástya és a kőfal,

együtt roskadoznak!

9 Földbe süllyedtek kapui,

elvesztette és összetörte annak zárait.

Királya és fejedelmei a népek között vannak,

nincs többé törvény,

sőt prófétái sem nyernek kijelentést az Úrtól.

10 A földön ülnek, elnémultak

Sion leányának vénei,

port szórtak a fejükre.

Zsákba öltöztek,

földre csüggesztették fejüket

Jeruzsálem hajadon leányai.

11 Elsorvadt a szemem a könnyhullatástól,

bensőm háborog, földre omlik

népem leányának romlása miatt.

Mert elalélnak a kisgyermekek

és a csecsemők a város terein.

12 Azt mondják anyjuknak:

Hol a kenyér meg a bor?

Elaléltak, mint a sebesültek a város terein,

kilehelték lelküket anyjuk kebelén.

13 Tanúságul mit hozzak föl melletted,

mihez hasonlítsalak, Jeruzsálem leánya?

Kivel mérjelek össze, hogy megvigasztaljalak,

Sion szűz leánya?

Bizony, romlásod nagy, mint a tenger,

kicsoda gyógyít meg téged?

14 Prófétáid hamis és megtévesztő

látomásokkal tévesztettek meg téged,

és nem leplezték le álnokságodat,

hogy jóra fordult volna sorsod,

hanem hamis és félrevezető látomásokról

prófétáltak neked.

15 Összecsapja kezét miattad

minden arra járó,

fölszisszennek, és fejüket csóválják

Jeruzsálem leánya fölött.

Vajon ez az a város, amelyről azt mondták:

„Tökéletes szépség, az egész föld öröme”?

16 Föltátotta száját ellened

minden ellenséged,

fölszisszennek, és fogukat csikorgatják.

Azt mondják: Elnyeltük őt!

Bizony ez az a nap, amelyet vártunk;

megértük, megláttuk!

17 Megcselekedte az Úr, amit kigondolt,

beváltotta szavát, amelyet megmondott

és kezdettől fogva elrendelt.

Rombolt, és nem kímélt,

megvidámította rajtad az ellenséget,

fölemelte szorongatóid szarvát.

18 Szívük az Úrhoz kiáltott.

Ó, Sion leányának kőfala!

Folyjon alá könnyed, mint a patak,

éjjel és nappal,

ne engedj magadnak nyugalmat,

síró szemed ne pihenjen!

19 Kelj föl, jajgass éjjel,

az őrjárások kezdetén!

Öntsd ki szívedet, mint a vizet

az Úr színe előtt!

Emeld föl hozzá a kezedet

kicsinyeidnek életéért,

akik elaléltak az éhség miatt

minden utcasarkon.

20 Lásd meg, Uram, és tekints arra,

akivel így cselekedtél!

Miért kellene megenniük

az asszonyoknak méhük gyümölcsét,

dédelgetett kisdedeiket?

Miért ölnék meg az Úr szentélyében

a papokat és a prófétákat?

21 Az utcákon a földön fekszik

gyermek és vén,

hajadon leányaim és ifjaim

fegyver miatt hullottak el.

Öldököltél haragod napján,

mészároltál, nem kíméltél senkit.

22 Egybehívtad mindenfelől,

mint valami ünnepnapra,

azokat, akiktől rettegtem,

és nem volt senki,

aki az Úr haragjának napján

elmenekült és megszabadult volna.

Ellenségem végzett azokkal,

akiket dédelgettem és fölneveltem!