Abdiás próféta könyve

Isten büntetéssel fenyegeti az edómitákat a Júda népén elkövetett gonoszságuk miatt

1 Abdiás látomása.

Így szól az én Istenem, az Úr Edómról:

Hírt hallottunk az Úrtól,

hírnök küldetett a népekhez:

Keljetek föl, és haddal támadjunk rá!

2 Íme, kicsinnyé teszlek a népek között,

fölöttébb utálatos leszel.

3 Szíved kevélysége csalt meg téged,

aki sziklahasadékokban laksz,

akinek lakóhelye magasan van,

és aki azt mondod szívedben:

Ki taszíthatna engem a földre?

4 Ha olyan magasra szállnál is, mint a sas,

és ha a csillagok közé raknád is fészkedet,

onnan is lerántalak – ezt mondja az Úr.

5 Ha tolvajok törnének rád vagy éjjeli rablók

– ó, hogy tönkre fogsz menni! –,

nem annyit lopnának-e, amennyit akarnak?

Ha szőlőszüretelők jönnének rád,

nem hagynának böngészésre valót.

6 Mennyire kifosztják Ézsaut,

hogy fölkutatják rejtett kincseit!

7 A határig űz minden szövetségesed,

megcsalnak, levernek jó barátaid;

kenyeret adtál nekik, de ők tőrbe csalnak.

És ő nem érti.

8 Azon a napon – ezt mondja az Úr –

vajon nem vesztem-e ki a bölcseket Edómból

és az értelmet Ézsau hegyéről?!

9 Megrémülnek vitézeid, ó, Témán,

mert mindenkit kiirtanak

öldöklés által Ézsau hegyéről.

10 A Jákób öcséd ellen elkövetett erőszakért

szégyen borul rád, és mindörökre kiirtanak!

11 Mert te félreálltál,

amikor idegenek rabolták kincseit,

és barbárok törtek be kapuján,

Jeruzsálemre pedig sorsot vetettek:

te is olyan voltál, mint bármelyikük.

12 De ne nézz kárörömmel öcséd napján,

szerencsétlenségének napján,

és ne örvendj Júda fiain veszedelmük napján!

Ne kérkedj a szorongattatás napján!

13 Ne törj be népem kapuján

nyomorúsága napján,

ne nézd te is kárörömmel a baját

nyomorúsága napján!

Ne nyúljatok kincseihez

nyomorúsága napján!

14 Ne állj az útkereszteződésbe,

hogy elveszítsd a menekülőket,

és ne ejtsd el a szorongattatás napján

azokat, akik megmaradtak belőle!

15 Mert közel van az Úr napja

minden nép ellen.

Ahogyan te cselekedtél,

úgy cselekszenek veled is;

visszaszáll fejedre az, amit tettél.

16 Mert ahogyan ti szent hegyemen ittatok,

úgy iszik majd szüntelenül minden nép.

Bizony fulladásig isznak,

és olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna.

17 De a Sion hegyén szabadulás lesz,

és szent lesz az;

Jákób háza pedig birtokba veszi örökségét.

18 Jákób háza tűz lesz, József háza láng,

Ézsau háza pedig pozdorja.

Meggyújtják és megemésztik őket,

nem marad meg senki Ézsau házából,

mert az Úr szólt.

19 A déliek birtokba veszik Ézsau hegyét,

a síkságon lakók pedig a filiszteusok földjét.

Birtokba veszik Efraim és Samária területeit,

Benjámint meg Gileádot.

20 Izráel fiainak ez a száműzött serege

birtokba veszi Kánaán földjét Sareptáig,*

a Jeruzsálemből való száműzöttek pedig,

akik Szefáradban vannak,

elfoglalják majd a déli városokat.

21 Szabadítók mennek föl Sion hegyére,

hogy megítéljék Ézsau hegyét,

és az Úré lesz a királyság.