Pál levele az efezusiakhoz

Szülők és gyermekek, szolgák
és uraik intése

6 Ti, gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. 2 Tiszteld apádat és anyádat – ez az első parancsolat ígérettel –, 3 hogy jól legyen dolgod, és hosszú életű légy a földön. 4 És ti, apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint.

5 Ti, szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek test szerint való uratoknak, tiszta szívvel, mint Krisztusnak. 6 Ne látszatra, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, lélekből cselekedjétek Isten akaratát, 7 jóakarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek, 8 tudva, hogy ha valaki jót tesz, az annak jutalmát veszi az Úrtól, akár szolga, akár szabad. 9 Ti, urak, pedig ugyanazt tegyétek velük, hagyjátok el a fenyegetést, hiszen tudjátok, hogy nekik is, nektek is van Uratok a mennyben, és nála nincs személyválogatás.

Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét!

10 Végezetül legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében! 11 Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravaszságával szemben! 12 Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. 13 Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindent legyőzve megállhassatok. 14 Tehát álljatok elő, övezzétek körül derekatokat igazlelkűséggel, öltsétek fel az igazság páncélját, 15 és kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját. 16 Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok. 17 Az üdvösség sisakját is vegyétek fel és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. 18 Minden alkalommal minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a Lélek által. Ebben legyetek éberek minden állhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért, 19 értem is, hogy adassék nekem szó, ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, 20 amelyért követségben járok láncok között, hogy bátran hirdessem, amint kell.

21 Azért, hogy ti is megtudjátok dolgaimat, hogy miket teszek, mindent megismertet veletek Tükhikosz, a szeretett testvér és hű szolga az Úrban, 22 akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és megvigasztalja szíveteket. 23 Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól! 24 A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.