Pál levele az efezusiakhoz

A világosság gyermekeiként járjatok!

5 Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek, 2 és járjatok szere­tetben, amint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves, jó illatként.

3 Paráznaság pedig és bármiféle tisztátalanság vagy kapzsiság még szóba se jöjjön köztetek, amint az a szentekhez méltó, 4 sem trágárság vagy bolond, kétértelmű beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás. 5 Mert azt jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy kapzsinak, aki bálványimádó, sincs öröksége a Krisztus és Isten országában.

6 Senki titeket be ne csapjon üres beszédekkel, mert ezek miatt jön el Isten haragja a hitetlenség fiaira. 7 Azért ne legyetek részesei ezeknek. 8 Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban, tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. 9 Mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. 10 Vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak. 11 És ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le azokat, 12 mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. 13 Mindaz pedig, amit a világosság leleplez, napvilágra jön, 14 mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Azért mondja: Ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked Krisztus.

15 Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok: nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. 16 Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok. 17 Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata.

18 A bortól meg ne részegedjetek, mert abban züllöttség van, hanem teljesedjetek be Lélekkel, 19 beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, 20 mindenkor mindenért hálát adva a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának.

A házastársi közösség

21 Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. 22 Az asszonyok engedelmeskedjenek saját férjüknek, mint az Úrnak. 23 Mert a férj feje a feleségének, amint Krisztus is feje az egyháznak, és ő maga a test megtartója. 24 De ahogyan az egyház engedelmes Krisztusnak, úgy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek mindenben. 25 Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, 26 hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, 27 hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egyházat úgy, hogy ne legyen rajta szennyfolt vagy ránc vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. 28 Úgy kell a férfiaknak szeretniük a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. 29 Mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, amint az Úr is az egyházat, 30 mert az ő testének tagjai vagyunk. 31 Azért elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. 32 Felette nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. 33 Ti is azért valamennyien, ki-ki úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.