Pál levele az efezusiakhoz

Isten a halálból az életre támasztott fel

2 Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, 2 melyekben jártatok egykor e világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. 3 Egykor mi mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is. 4 De az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretete által, amellyel minket szeretett, 5 minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített – kegyelemből van üdvösségetek –, 6 és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban, 7 hogy megmutassa az eljövendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. 8 Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, 9 nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék. 10 Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

Zsidók és pogányok egyek Krisztusban

11 Azért emlékezzetek meg arról, hogy ti test szerint egykor pogányok voltatok, akiket körülmetéletleneknek neveznek azok, akiket kézzel metéltek körül, 12 hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel közösségéből kirekesztve, és az ígéret szövetségétől idegenek, s reménységetek sem volt, mert Isten nélkül valók voltatok ezen a világon. 13 Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közeliekké lettetek a Krisztus vére által. 14 Mert ő a mi békességünk, aki a kettőt eggyé tette, és ledöntötte a válaszfalat, az ellenségeskedést az ő testében. 15 A tételes parancsolatokból álló törvényt eltörölte, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. 16 Megbékéltette Istennel mind a kettőt egy testben a kereszt által, megölve azon az ellenségeskedést; 17 eljött, és békességet hirdetett nektek, távolvalóknak és békességet a közelvalóknak. 18 Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. 19 Ezért tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és az Isten háza népe, 20 akik az apostolok és próféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus. 21 Benne van az egész épület összeillesztve, és benne növekszik szent templommá az Úrban, 22 akiben ti is együtt épültök a Lélek által Isten hajlékává.