Hóseás próféta könyve

Izráel és a papok intése

4 Halljátok meg az Úr beszédét, Izráel fiai,

mert pere van az Úrnak a föld lakóival,

mert nincs igazság, nincs szeretet,

és nincs istenismeret a földön.

2 Hamisan esküsznek és hazudnak,

gyilkolnak, lopnak és paráználkodnak,

betörnek, és egyik vérontás a másikat éri.

3 Ezért gyászol a föld,

és elerőtlenedik minden lakója;

a mező vadja, az ég madarai

és még a tenger halai is elvesznek.

4 Mindazonáltal senki se perlekedjék,

és senki se vádaskodjék!

Hiszen a te néped olyan,

mint akik a papokkal civódnak.*

5 Elesel nappal,

és veled esik a próféta is éjjel;

és anyádat is elveszítem.

6 Elvész a népem, mert ismeret nélkül való.

Mivel megvetetted az ismeretet,

én is megvetlek téged: nem leszel a papom.

Mivel elfeledkeztél Istened törvényéről,

én is elfeledkezem fiaidról.

7 Minél többen lettek,

annál inkább vétkeztek ellenem,

ezért gyalázatra fordítom dicsőségüket!

8 Népem vétekáldozatából részesednek,

és bűneik után áhítozik lelkük.

9 De úgy jár a pap is, mint a nép:

megbüntetem őket útjaikért,

és megfizetek nekik cselekedeteikért.

10 Esznek majd, de nem elégednek meg,

paráználkodnak, de nem szaporodnak,

mert nem figyelnek az Úrra.

11 Paráznaság, bor és must

elveszi az észt!

12 Népem az ő fáját kérdezi,

és pálcája ad neki kijelentést.

Mert a paráznaság lelke megtéveszt,

és ők Istenüktől elfordulnak, és paráználkodnak.

13 A hegyek tetején áldoznak,

és a halmokon tömjéneznek:

cserfa, nyárfa és tölgyfa alatt,

mert kellemes az árnyékuk.

Ezért paráznák leányaitok,

és házasságtörők menyeitek.

14 Nem büntetem meg

leányaitokat amiatt, hogy paráználkodnak,

menyeiteket sem, hogy házasságtörők,

mert a férfiak is félremennek a paráznákkal,

és áldoznak a kéjnőkkel.

De az esztelen nép elbukik.

15 Ha te paráználkodsz is, Izráel,

Júda ne vétkezzék!

Ne járjatok Gilgálba,

ne menjetek fel Bét-Ávenbe!

Ne esküdjetek így: Él az Úr!

16 Ha olyan szilaj Izráel,

mint egy szilaj üsző,

legeltetheti-e őket az Úr most

tágas földön, mint a bárányokat?

17 Bálványokkal szövetkezett Efraim,

hagyd hát magára!

18 Dőzsölésük elfajult,

egyre csak paráználkodnak,

inkább szeretik a gyalázatot,

mint oltalmazójukat.*

19 Szárnyára kapja őket a szélvész,

és megszégyenülnek áldozataik miatt.